Jaarvergadering Zvv Succes

Jaarvergadering Zvv Succes

Datum: 5-7-2019 om 19.30 uur in Sporthal Wieringen

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Sportief jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrole
6. Statutenwijziging
7. Bestuursverkiezing
8. Voorlopige team- en competitie-indeling
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag en mededelingen van de leden
11. Sluiting

Punten en stukken Kunnen bij de secretaris S. Doesburg ingeleverd worden per email of ap.

Alle leden zien we graag aanstaande vrijdag in de kantine. Aansluitend zal het jaarlijkse feest bij de sponsor De Kasteleen zijn.