AVG Verklaring (Privacy)

AVG (Privacy) verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Zvv Succes het AVG-programma geheel of gedeeltelijk
heeft doorlopen. Zvv Succes verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Zvv Succes heeft doorlopen om te voldoen aan
de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van
toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de
situatie.
Zvv Succes begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Zvv Succes
kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet
te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Zvv Succes zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 19-6-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen