Eregalerij

FC OA Klink 1 kampioen KNVB 2e klasse 1990/1991
Dames 1 kampioen HZVO 2011/2012
Dames 1 kampioen en bekerwinnaar HZVO 2010/2011
Harmonie 1 bekerwinnaar HZVO 2011/2012
Harmonie 1 bekerwinnaar HZVO 2012/2013
Harmonie 1 bekerwinnaar HZVO 2014/2015
Harmonie 1 bekerwinnaar HZVO 2015/2016
Zvv Succes/Verfaille Da 1 kampioen SZVV 3e klasse 2016/2017
Zvv Succes/De Kasteleen 2 kampioen SZVV Hoofdklasse 2017-2018
Zvv Succes/De Kasteleen 1 kampioen KNVB 2e Klasse A 2017-2018
Zvv Succes/Gebr. De Visser 3 kampioen SZVV 1e klasse 2017-2018
Zvv Succes/Schildersbedr. S. de Koning/JO17-2 kampioen SZVV B junioren 2e klasse 2017-2018
Zvv Succes/Verfaille Da 1 kampioen SZVV 2e klasse 2017/2018
Zvv Succes/The Athlete’s foot JO17-1 SZVV Bekerwinnaar B junioren 2017-2018
ZVV Succes/Prima personeel 4 kampioen SZVV 4e klasse 2018-2019
ZVV Succes/Café Waddenzee Da 2 bekerwinnaar G 2018-2019
ZVV Succes/Café Waddenzee Da 2 kampioen SZVV Da 2e klasse 2019-2020
ZVV Succes JO15-1 kampioen voorjaarsklasse B 2021-2022
ZVV Succes/Smit Installatie techniek JO19-2 kampioen SZVV JO19B